Så HBTQ-certifieras arbetsplatsen

Öppenheten kring olika könsidentiteter och sexuella läggningar blir hela tiden bättre. För att detta ska kunna fortgå måste företag och organisationer bli bättre på att hantera dessa frågor, både internt och i sitt yttre bemötande. HBTQ-personer löper stor risk att drabbas av psykisk ohälsa, vilket ofta har sin grund i ett bristfälligt bemötande eller rent diskriminerande lagstiftning. Därför arbetar RFSL för att fler företag och organisationer ska öka sin medvetenhet kring denna problematik, HBTQ-personers livsvillkor och hur man kan göra verksamheten mer inkluderande för alla. Detta gör man bland annat genom en utbildning som sedan leder till en HBTQ-certifiering. Det råder dock stora skillnader i landet och i Skaraborgs län är det enbart en arbetsplats som har en HBTQ-certifiering: ungdomens hus Nyeport i Skövde. I landet som helhet finns idag över 170 certifierade arbetsplatser. RFSL har hållit på med certifiering av arbetsplatser i snart tio år och arbetat med sexualpolitiska frågor sedan 1950.

Kritik mot certifiering

Det är idag möjligt att genom RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter) gå en utbildning och bli HBTQ-certifierad. Certifieringen har mött en del kritik då det är en omfattande utbildning som uppfattats som kostsam. Detta gör att organisationer med ansträngd ekonomi och sparkrav prioriterar bort den, även om man ser nyttan av den. Omfattningen på utbildningen kan istället skrämma bort organisationer som inte redan är insatta och förstår nyttan av den. RFSL anser att utbildning kring HBTQ-frågor i längden leder till en förbättrad folkhälsa, då dessa personer löper stor risk att drabbas av psykisk ohälsa. RFSL menar också att ett normkritiskt och inkluderande bemötande gynnar alla människor, då målet är att ingen ska trängas in i ett fack baserat på förutfattade åsikter. Psykisk ohälsa är idag ett stort folkhälsoproblem som bara fortsätter att öka. Hela 16% av Sveriges befolkning uppskattas lida av någon form av nedsatt psykiskt välbefinnande, och ohälsan ökar inom de flesta grupper. Bland unga homo- och bisexuella anger var femte att de utsatts för fysiskt våld av en närstående person, vilket är dubbelt så många som inom gruppen unga heterosexuella.

Försök att utveckla arbetet

Det utvecklas även en projektledarutbildning för att bättre ta tillvara kompetens på plats inom Västra Götalandsregionen. Detta hoppas man ska leda till att fler arbetsplatser och organisationer blir HBTQ-certifierade, i och med den ökade tillgängligheten och lokala kompetensen. RFSL bedriver ett utvecklingsarbete tillsammans med sina lokala avdelningar för att komma till insikt om hur man bättre ska nå ut. Man anser att utbildningen och certifieringen behövs och gör stor skillnad, då den bland annat signalerar att man har en ökad kunskap om normer och strävar efter ett mer inkluderande bemötande. Undersökningar visar att många unga HBTQ-personer känner sig diskriminerade i kontakt med bland annat sjukvård, polis, skola, socialtjänst och arbetsförmedling, vilket gör att de undviker kontakt. Detta gör att de i förlängningen riskerar att hamna i ett utanförskap och inte kan ta del av sociala skyddsnät. Kritikerna menar dock att det finns andra aktörer som också arbetar för ökad inkludering, men att dessa hamnar i skymundan för RFSLs certifiering.